Reactie KNHS op open brief AES

Tuesday, September 23

Reactie KNHS op open brief AES

Op 17 september j.l. ontvingen wij eindelijk reactie van de KNHS op onze open brief van 6 juni j.l.

Helaas gaat de KNHS niet mee in de argumenten die wij hebben aangedragen in onze open brief. Wij vinden dat teleurstellend met name omdat als gevolg hiervan in Nederland een oneerlijke situatie in stand wordt gehouden. Ook vanuit onze achterban en door de ruiters in het algemeen wordt hierop teleurstellend gereageerd.

In onze ogen zijn de argumenten die de KNHS in haar reactie aandraagt niet juist. Het criterium om mee te mogen doen aan het WK voor de jonge paarden is immers het lidmaatschap van een stamboek erkend door de WBFSH. Waar de KNHS aangeeft dat het moet gaan om een Nederlands stamboek om via de door de KNHS hiertoe georganiseerde selectiewedstrijden in aanmerking te komen voor uitzending naar het WK, is dit niet juist. Dat volgt ook niet uit de reglementen van de overkoepelende/organiserende bond. Wij stellen ook vast dat dit  in vrijwel geen van de andere landen waarin deelnemende stamboeken zijn gevestigd geldt. In al die andere landen kunnen ruiter en  paard behorend tot een stamboek erkend door de WBFSH zich kwalificeren voor de WK ongeacht of het betreffende stamboek in dat land is gevestigd. Voorbeelden van landen dicht bij huis waar het wel op een juiste manier gebeurd zijn o.a. het Verenigd Koninkrijk, Ierland, België en Frankrijk.

Nu de KNHS ons standpunt afwijst en een discussie hierover uit de weg gaat zijn wij genoodzaakt om verdere stappen te nemen. Dit zijn wij verplicht aan onder meer onze fokkers , eigenaren, ruiters en aan de sport in het algemeen. Wij zullen dan ook op korte termijn een gerechtelijke procedure beginnen tegen de KNHS.

Voor verdere informatie over dit onderwerp kunt u terecht bij Joris van den Oetelaar(AES) +31(0)611484844 of  +31(0)736907573, ook kunt u een e-mail sturen naar [email protected]

 

Citaat brief van de KNHS:

"Geachte heer Van den Oetelaar,

 

Naar aanleiding van de "open" brief d.d. 6 juni 2014 van Anglo European Studbook bericht ik u als

volgt.
 

U heeft zich tot de KNHS gewend met vragen aangaande de selectie voor het KNHS/KWPN

kampioenschap voor jonge springpaarden.
 

Zoals u bekend zal zijn bestaan de competitiebepalingen uit twee delen, te weten een

stamboekdeel en een sportdeel. Het KWPN organiseert het kampioenschap en daarbij zijn de

sportreglementen van de KNHS van toepassing. Het stamboekdeel is vastgesteld door het KWPN

en het sportdeel door de KNHS. Het KNHS/KWPN kampioenschap voor jonge springpaarden

bestaat uit een voorselectie en wedstrijden tijdens de KWPN Paardendagen. De voorselectie

geschiedt conform het bepaalde in artikel 2 van het uitvoeringsbesluit KNHS/KWPN

kampioenschap jonge springpaarden via regionale voorselectie tijdens de regionale Centrale

Keuringen van het KWPN of een voorselectie via de reguliere wedstrijdsport. Het KNHS/KWPN

kampioenschap voor jonge springpaarden fungeert tevens als selectie voor het

wereldkampioenschap voor jonge springpaarden. De voorwaarden waaraan deelnemende paarden

moeten voldoen zijn neergelegd in het uitvoeringsbesluit KNHS/KWPN kampioenschap jonge

springpaarden. In het kort komt het er op neer dat aan de voorselectie tijdens de Centrale

Keuringen kunnen deelnemen paarden die zijn geregistreerd in het stamboek van het KWPN, het

KWPN-NA of het NRPS of bij een EU erkend stamboek met een fokdoel dat overeenkomt met het

fokdoel van het KWPN fokrichting rijpaard. Aan de voorselectie via de reguliere wedstrijdsport

kunnen deelnemen paarden die in het jaar van het kampioenschap de leeftijd van 4, 5, 6 of 7

hebben bereikt. Resultaten in het buitenland behaalt conform de in het uitvoeringsbesluit

genoemde wedstrijdklassering gelden als toelating.
 

Deelnemende ruiters zijn lid van de KNHS. Combinaties moeten in het bezit zijn van een geldige

startpas. Voor buitenlandse ruiters, die geen lid zijn van de KNHS, geldt dat men over een licentie

moet beschikken. Buitenlandse ruiters kunnen derhalve starten en rijden bij deelname aan de

competitie op een gastlicentie.
 

De voorselectie van het WK Jonge paarden staat open voor erkende EU-stamboeken. Voor de

finale wordt door de KNHS geselecteerd uit Nederlandse stamboekpaarden (in dit geval KWPN en

NRPS paarden).

De hoogst geplaatste paarden in de finale die als veulen zijn geregistreerd in het veulenboek of het

register van het KWPN of het NRPS worden afgevaardigd naar het WK voor jonge springpaarden.

Het aantal paarden dat wordt afgevaardigd is conform het reglement voor het WK. De KNHS I

KWPN competitie selecteert in de finale uit KWPN en NRSP paarden (Nederlandse

stamboekpaarden) en stelt de voorselectie zoals aangegeven wel open voor erkende EU-stamboeken.
Voor alle duidelijkheid wijs ik u er op dat het gaat om een Nederlands stam boekenkampioenschap.

Het gaat derhalve niet om in Nederland gefokte springpaarden, maar om paarden die zijn

geregistreerd in de Nederlandse Stamboeken.
 

AES is niet in Nederland gevestigd (maar in Groot-Britannie) en als zodanig geen Nederlands

stamboek. Dit betekent dat selectie van paarden die bij AES staan ingeschreven niet tijdens de

hiervoor bedoelde voorselectie plaats vindt. Selectie kan wel in het land van herkomst (in dit geval

Groot Brittannië) plaats vinden. Voor de goede orde wordt er op gewezen dat het vraagprogramma

van Lanaken ook expliciet meldt "All horses must be registered in a studbook, which is a member

of the WBFSH. On/y the studbook where the concerned horse was first registered, will be used for

this event'. Er moet dan ook sprake zijn van een eerste registratie bij AES.
 

Op grond van het vorenstaande is de veronderstelling dat paarden van andere stamboeken dan

het KWPN of NRPS zijn uitgesloten voor rechtstreekse deelname aan de finales van de

kampioenschappen voor jonge springpaarden (De lsah Cup) en in het verlengde daarvan

doorstroom naar de WBCYH te Lanaken juist. Het is onder voorwaarden via selecties, te

organiseren in het land waar AES gevestigd is, mogelijk om Nederlandse fokkers/eigenaren en

ruiters van paarden die ingeschreven staan bij een niet Nederlands stamboek om hun paard de

kans te geven Nederlands- of zelfs wereldkampioen te laten worden. Een andere mogelijkheid om

dit te bereiken is om via zeer goede prestaties in de sport of in de voorselectie voorafgaand aan de

finale via de wildcardmogelijkheid toegang tot het wereldkampioenschap voor jonge paarden te

verkrijgen. Voor de wildcardmogelijkheden verwijs ik naar hetgeen daarover is opgenomen in het

vraagprogramma van Lanaken onder het kopje wildcards. In het verleden is overigens gebruik

gemaakt van de wildcardmogelijkheid.

Voor de goede orde wijzen wij er op dat ook Duitsland, Zweden en België alleen maar paarden van

de in die landen bij de nationale stamboeken ingeschreven worden toegelaten.

Samenvattend en om antwoord te geven op de belangrijkste vraag of een paard van een

buitenlands stamboek als AES wordt toegelaten tot de Nederlandse finale bericht ik u dat het

antwoord is dat paarden die ingeschreven zijn bij een buitenlands stamboek via voormelde route

(competitie in "eigen buitenland") onder voorwaarden (al dan niet via de wildcardmogelijkheid}

kunnen worden toegelaten tot het wereldkampioenschap.

Het is ons advies aan u om in overweging te nemen om de mogelijkheid te benutten om paarden

via een eigen in Groot Brittannië te organiseren selectie uiteindelijk deel te laten nemen in

Lanaken.

 

Hoogachtend,

 

namens het KNHS-bestuur,

 

Th. J.W.A. Ploegmakers

Voorzitter"


Terug