KNHS bereid tot ‘het anders inrichten van de selecties WK jonge paarden’

Tuesday, April 7

KNHS bereid tot ‘het anders inrichten van de selecties WK jonge paarden’

Naar aanleiding van de brief en concept dagvaarding aan de KNHS  van verleden week, ontving Mr. Molier een schrijven terug van Hoogleraar sport en recht Marjan Olfers, waarin zij namens de KNHS laat weten dat deze bereid zou zijn het ‘uitvoeringsbesluit’ te herzien en de ‘selecties voor het WK jonge paarden anders in te gaan richten’. De mogelijkheden hiervoor worden momenteel verkent aldus Olfers. De diverse partijen zijn tevens ook uitgenodigd voor een gesprek. Wij gaan allen uiteraard graag op deze uitnodiging in en zijn erg blij met deze ontwikkeling.

Hieronder de brief:

'Geachte heer Molier,

De KNHS heeft gevraagd om met u in contact te treden. Ik adviseer de KNHS op dit dossier.
Op 30 maart 2015 heeft u de KNHS een brief en tegelijkertijd een conceptdagvaarding doen toekomen. U reageert in deze brief op een brief van de KNHS van ruim zes maanden geleden, 17 september 2014.

De KNHS is dit jaar in aanloop naar de selectie met mijn hulp bezig om het zgn. ‘Uitvoeringsbesluit’
te herzien. De KNHS is voornemens de selectie voor het WK op een andere wijze in te richten en verkent momenteel de mogelijkheden. De KNHS spreekt met een aantal partijen, alvorens het besluit in concept gereed te maken, bestuurlijk te bespreken en tot definitieve besluitvorming te komen. De KNHS streeft ernaar het besluit eind april op de website te publiceren.

Uit de dagvaarding blijkt dat naast AES ook een aantal leden van de KNHS voornemens zijn een kort geding te starten. De gang naar de rechter volgt meestal pas wanneer gesprekken niet tot resultaat leiden. U volgt de omgekeerde route. U dreigt direct met een gang naar de rechter, terwijl tussen de leden en de KNHS nog geen contact/gesprek heeft plaatsgevonden. De KNHS gaat graag het gesprek aan.

De KNHS nodigt uw cliënt AES en nadrukkelijk ook de in de brief genoemde leden uit, al dan niet in uw aanwezigheid, voor een gesprek. Bij dit gesprek zijn in ieder geval Maarten van der Heijden van de KNHS en ondergetekende aanwezig. De KNHS stelt de volgende data voor: 14 april 2015 in de ochtend, 24 april 2015 in de ochtend.

Graag vernemen wij of u op deze uitnodiging ingaat en wie van uw kant bij het gesprek aanwezig zullen zijn. Indien u niet op dit gesprek ingaat zal de KNHS het proces om te komen tot een nieuw “Uitvoeringsbesluit” conform het beoogde proces en de beoogde planning doorvoeren.

Mocht u na het lezen van deze brief van mening blijven dat een kort geding moet worden aangespannen, dan zal ik u de verhinderdata doorgeven. Ik verzoek u dan op schrift te stellen waarom deze zaak volgens u op dit moment een spoedeisend karakter heeft. Voorts ontvang ik graag een specificatie en onderbouwing van de schade die uw cliënten mogelijk lijden als gevolg van, in uw woorden “de wijze waarop de KNHS de selectiewedstrijden en de selectiemethode heeft vormgegeven”.

Met vriendelijke groet,

Marjan Olfers
(Hoogleraar sport en recht) '

Wordt ongetwijfeld vervolgd . .


Terug