Aangepaste selectiemethoden KNHS WK's jonge paarden opnieuw onjuist

Wednesday, July 1

Aangepaste selectiemethoden KNHS WK's jonge paarden opnieuw onjuist

Namens clienten is vandaag het volgende schrijven aan het adres van de KNHS verzonden:

 

Geachte collega,

Graag breng ik in bovengenoemde kwestie namens cliënten het navolgende onder uw aandacht.

In het Schedule zoals dat zal gaan gelden voor het aankomend (september 2015) wereldkampioenschap voor jonge paarden te Lanaken (het "WK") wordt onder paragraaf VI. (Invitations) ten aanzien van de wildcards het navolgende gesteld:

"Wildcards

a. The OC will only accept entries for wildcards made by the concerning NF's invited by the OC.

b. NF's of countries not included in the above mentioned quotas, can apply to the OC for a wildcard.
c. Horses that wish to be eligible to receive a wildcard must be registered at a studbook which is member of the WBFSH.

d.Wildcards can be provided to horses which for instance qualified themselves but have not been selected as their native country is not the same as their country of residence.
The OC, in accordance with the FEI , has the right to adjust the number of quotas in case too many qualified horses apply for a wildcard. This might be the case when in the country they have qualified themselves, the NF does not want to take them in their quota. This is to keep the number of horses from one breeding area in proportion.   

e. NF's who have been given a quota, cannot apply for wildcards for horses that are registered in the national studbooks of the nation of that NF.

f.  All applications for wildcards have to be motivated by the
NF's and must be accompanied with show results. These results have to be faxed or send by email to the organizer.

g. The OC will not provide wildcards to horses that have participated at young horses competitions without success.

h. After the closing date for the definite entries all NF's will be advised  about the provided wildcards.

i.  The OC, in consultation with the FEI , will decide upon wildcards; no further appeal is possible.

j.  Wildcards are only provided to specific selected horses. Once these horses are selected, they cannot be substituted by a NF. Only the OC can allow substitutions."Uit hoofde van het hiervoor gaande volgt dat de KNHS als Nationale Federatie van Nederland voor het WK alleen wildcards kan aanvragen voor paarden van zogenaamde buitenlandse stamboeken. Uit hoofde van sub d van het Schedule voornoemd wordt gesteld: "Wildcards can be provided to horses which for instance qualified themselves but have not been selected as their native country is not the same as their country of residence." 

Uit het voorgaande volgt dat er van wordt uitgegaan dat paarden zich op nationaal niveau wel kunnen kwalificeren, maar dat zij niet kunnen worden geselecteerd en uitgezonden onder de gegeven quota, omdat zij tot een zogenaamd buitenlands stamboek behoren.

In Nederland is het thans zo dat paarden behorend tot een buitenlands stamboek (anders dan het KWPN en NRPS) niet aan kwalificatiewedstrijden kunnen deelnemen en dat er evenmin een objectief selectiebeleid dan wel selectiecriteria zijn vastgesteld op grond waarvan paarden van buitenlandse stamboekpaarden (erkend door de WBFSH) in Nederland in aanmerking kunnen komen om  aan het OC (zoals hiervoor bedoeld) te kunnen worden voorgedragen teneinde in aanmerking te komen voor een wildcard. Dat is niet juist en bovendien in strijd met het bepaalde in de voorwaarden van het WK voornoemd.

De KNHS heeft inmiddels besloten om de selectie voor het WK Jonge Springpaarden plaats te laten vinden op het KNHS-centrum van 10 t/m 13 augustus tijdens de KWPN Kampioenschappen. In feite laat de KNHS daarmee de KWPN kampioenschappen (alleen toegankelijk voor KWPN en NRPS stamboekpaarden) samenvallen met de selectie in Nederland voor het WK Jonge Springpaarden. Defacto handhaaft de KNHS daarmee de situatie zoals deze bestond, kort nadat zij kortgeleden besloot de reglementen in dit verband aan te passen. In lijn met het hiervoor gestelde is dat niet juist. Immers, daarmee worden stamboeken niet zijnde het KWPN en NRPS die wel voldoen aan de criteria om in aanmerking te komen voor een wildcardvoordracht zoals hiervoor bedoeld, buitengesloten van deelname aan de selectie. De KNHS gaat hiermee onder meer voorbij aan de grote belangen van haar leden die in Nederland een zogenaamd buitenlands WBFSH erkend stamboekspringpaard rijden.

De reden dat het WK een uitgebreid wildcard systeem kent, zo wordt door de organisatie daarvan en de FEI onderschreven, is omdat dit systeem een rechtvaardig antwoord is op de nog heersende discriminatie (waarbij in dit verband  in een artikel van de organisatie van het WK van 24 juni 2015 gepubliceerd in de Paardenkrant expliciet ook naar Nederland wordt gewezen).
Wil dit wildcard systeem daadwerkelijk als een rechtvaardig en volwaardig systeem naast het kwalificatie-systeem bestaan en werken, dan dient de KNHS daar uiteraard wel invulling aan te geven. Dat is thans niet het geval. Daarmee schaadt de KNHS direct de belangen van onder meer haar leden die in Nederland een zogenaamd buitenlands WBFSH-erkend stamboekspringpaard rijden, daaronder begrepen cliënten. Dit is voor cliënten niet acceptabel.

Het wildcard systeem voornoemd is geen vrijblijvende aangelegenheid. Door de wijze waarop de KNHS daar thans mee omgaat is dat in Nederland wel het geval. Het wildcard systeem heeft in het kader van het Schedule van het WK dezelfde status als het zogenaamde reguliere kwalificatiesysteem (dat blijkt ook uit de hoeveelheid wildcards die ieder jaar worden toegekend). De KNHS dient er voor haar leden, en dan met name ook haar leden die  in Nederland een zogenaamd WBFSH-erkend stamboekspringpaard rijden, er per omgaande voor zorg te dragen dat er een transparant selectiebeleid en kenbare selectievoorwaarden komen om in aanmerking te komen voor een wildcard voor het WK. Overeenkomstig het bepaalde onder van sub d van het Schedule voornoemd dient de KNHS de selectie in Nederland voor het WK Jonge Springpaarden van 10 t/m 13 augustus open te stellen voor haar leden die in Nederland een zogenaamd buitenlands WBFSH-erkend stamboekspringpaard rijden. De KNHS heeft ook geen goede reden naar haar leden toe om dit niet te doen; tijdens de selectieprocedure worden dan enerzijds de paarden geselecteerd die onder de quota vallen en anderzijds de paarden die onder de wildcardvoordracht vallen. Bijkomend voordeel is dat de KNHS daarmee in feite een volwaardig Nederlands Kampioenschap voor jonge springpaarden organiseert, een kampioenschap zoals dat thans nog ontbreekt en waar behoefte aan is. 

Gezien de snel naderende datum van de selectie voornoemd en de aanvang van het WK, verneem ik namens cliënten graag uiterlijk vrijdag a.s. voor 17.00 uur de reactie van de KNHS. Bij het uitblijven van een inhoudelijke en instemmende reactie uwerzijds vóór vrijdag 17.00 uur aanstaande, ontvang ik graag verhinderdata uwerzijds voor de komende 6 weken.

Namens cliënten vertrouw ik erop dat zij in deze de aanzienlijke belangen van haar leden, daaronder begrepen cliënten (uitgezonderd het AES), zal respecteren en behartigen.

Daarnaast merk ik op dat ten aanzien van de selectieprocedure voor het WK Jonge Dressuurpaarden (het "WKD") door de KNHS invulling dient te worden gegeven aan het bepaalde onder artikel VI. (Invitations), artikel 3b van de approved Schedule 2015 (zie productie 3 van uw producties bij het ingetrokken kort geding). Voor zover bekend heeft de KNHS geen invulling gegeven aan deze mogelijkheid, hetgeen naar haar leden toe, daaronder begrepen cliënten, niet verdedigbaar en/of begrijpelijk is. Thans worden WBFSH-erkende buitenlandse stamboekdressuurpaarden in Nederland die tot een buitenlands stamboek behoren per definitie uitgesloten voor selectie en afvaardiging naar het WK. Dat is niet in overeenstemming met het Schedule WKD en bovendien (sportief) niet uit te leggen aan de leden van de KNHS met WBFSH-erkende buitenlandse stamboekdressuurpaarden in Nederland.

Ter vergelijking wordt in dit verband verwezen naar België, alwaar de selectie voor het WKD bestaat uit 8 paarden waarvan nota bene 6 buitenlandse stamboekdressuurpaarden (waarvan 5 KWPN paarden en 1 Oldenburger paard) deel uitmaken. Dat afzettende tegen de situatie in Nederland, valt niet uit te leggen aan de leden van de KNHS met WBFSH-erkende buitenlandse stamboekdressuurpaarden in Nederland.   

Ook in dit verband verneem ik namens cliënten graag uiterlijk vrijdag a.s. voor 17.00 uur de reactie van de KNHS.

Overigens dien ik namens cliënten alle rechten en weren voor te behouden.Met vriendelijke groet,
MVWS Advocaten LLP

Diederik Molier
Advocaat - Partner


Terug